English

Thông báo về việc bổ sung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông


(08-03-2022)


 

THÔNG BÁO

Về việc bổ sung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông do có kiến nghị từ các nhóm cổ đông

---------o0o---------

 

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN LIÊN (“Công ty”)

Ngày 07/3/2022, Công ty nhận được Văn bản kiến nghị đề ngày 04/3/2022 của nhóm cổ đông sở hữu 4.847.984 cổ phần phổ thông (chiếm tỷ lệ 31,04%), nhóm cổ đông sở hữu 2.962.854 cổ phần phổ thông (chiếm tỷ lệ 18,96%) và nhóm cổ đông sở hữu 2.362.443 cổ phần phổ thông (chiếm tỷ lệ 15,13%). Theo đó, các nhóm Cổ đông kiến nghị bổ sung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung như sau:

  1. Kiến nghị về thông tin kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2021 (bao gồm: báo cáo tài chính đã kiểm toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh);
  2. Kiến nghị về kế hoạch kinh doanh và phương án phân chia lợi nhuận năm 2022;
  3. Kiến nghị việc thay đổi Cơ cấu quản trị điều hành và bầu Ban kiểm soát;
  4. Kiến nghị thông qua viêc đổi tên Công ty và bộ nhận diện thương hiệu;
  5. Kiến nghị về kế hoạch thay đổi trụ sở;
  6. Kiến nghị thông qua việc thay đổi, bổ sung ngành nghề của Công ty;
  7. Kiến nghị việc sửa đổi toàn văn Điều lệ;
  8. Kiến nghị về kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty;
  9. Kiến nghị việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;

10. Kiến nghị về thu lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022;

11. Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019, các văn bản hướng dẫn thi hành và Điều lệ Công ty:

-         Hội đồng quản trị Công ty thông báo tới Quý cổ đông về việc bổ sung vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 với các nội dung như trên.

-         Hội đồng quản trị thông báo để các Cổ đông thực hiện quyền ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát nếu đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020. Hồ sơ ứng cử, đề cử được gửi đến Công ty không muộn hơn ngày 15/03/2022. Chi tiết quy định về hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát này và việc bầu cử tại Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xem Tài liệu họp ĐHĐCĐ bổ sung được đăng tải tại Mục Cổ đông của Cổng thông tin này để thực hiện cho phù hợp.

 

» Quay về

Tin Khác